Om oss

ArkivCentrum Örebro län

Forskarplatser och utrustning

Forskarsal med plats för 6 besökare. Föreläsningssal med plats för 50 i biosittning eller 20 med bord. Forskarna disponerar över ett eget kök med kylskåp och mikrovågsugn. Besökare kan enkelt koppla upp sig på internet via WiFi och i forskarsalen finns även möjlighet till uppkoppling via kabel. I Forskarsalen finns även en gästdator med ett stort antal släktforskningsdatabaser.

Hörslinga finns i föreläsningssalen och lokalerna är i övrigt anpassade för personer med funktionsnedsättning.

Historik

ArkivCentrum Örebro län är sammanslagning av det som tidigare hette Folkrörelsernas arkiv i Örebro län och Örebro läns företagsarkiv. Här återfinns nästan 6000 hyllmeter arkivhandlingar från länets föreningar och företag. Vi arbetar aktivt på flera plan för att väcka intresse, förvalta och synliggöra vårt läns historia.

ArkivCentrum Örebro län bildades den 1 januari 2007 genom en sammanslagning av två arkivföreningar.

Folkrörelsernas arkiv i Örebro län, vars uppgift var att dokumentera folkrörelser och föreningsliv i Örebro län. Arkivet skulle också stimulera till användning av denna dokumentation samt vid behov ge råd och service i arkivfrågor. Arkivet bildades 1969 som ett arkiv för Örebro kommun. 1973 utsträcktes verksamheten till hela Örebro län. Arkivet var också aktivt när det gällde att ge ut lokalhistorisk litteratur.

Örebro läns företagsarkiv, som bildades 1985 (efter att ha verkat inom Örebro kommun sedan 1977), var en förening med medlemmar ut näringslivet i Örebro län. Det hade sedan årsskiftet 1995/96 sina lokaler i gamla post- och telegrafhuset i centrala Örebro. Arkivets huvudsakliga inriktning var att samla in och förvara/bevara företagsarkiv samt dokumentera företagsarkiven och näringslivet i länet.

På uppdrag ordnade och förtecknade Företagsarkivet Skyllbergs bruksarkiv, Frövifors bruksarkiv, Loka brunnsarkiv och Nitro Nobel AB:s arkiv. Arkivet gav också service i dokumenthanteringsfrågor. Företagsarkivet ansvarade även för det värdefulla Nora Bergslags Järnvägsarkiv i Nora.

De båda arkivföreningarnas arbetsuppgifter har sedan 2007 övertagits av ArkivCentrum Örebro län. Sedan hösten 2019 är ArkivCentrum beläget på Nastagatan 11 F i Örebro. Sedan årsskiftet 2014/15 ansvarar ArkivCentrum även för det så kallade NBJ-arkivet i Nora.

Arkivets omfång och innehåll

Här förvaras ca 6 km handlingar från drygt 6300 olika enskilda arkivbildare (föreningar, företag och personer). På föreningssidan är spännvidden stor, även om tyngdpunkten ligger på de klassiska folkrörelserna, dvs frikyrkorörelsen, nykterhetsrörelsen och arbetarrörelsen.

Företagsarkiven företräder de flesta branscher. Handlingarna omfattar tiden från slutet av 1500-talet till 2000-talet.

Här finns intressanta bruksarkiv som t ex Laxå, Hasselfors, Svartå, Ramshytte, Stadra, Valåsens, Ölsboda och Villingsbergs bruk. Handlingar från flera äldre mejerier från olika delar av länet förvaras här, likaså arkivalier från kända gruvbolag som Striberg, Ställberg, Stripa, Dalkarlsberg och Vieille Montagne.

Dessutom förvaras arkiv från skoföretag i Örebro och Kumla, varav det mest kända, Oscaria, kan nämnas. Givetvis har arkivet material från Örebro Kexfabrik. Andra intressanta arkiv som Porla Brunn, Loka Brunn, Svenska Skiffeoljeaktiebolaget, Nitroglycerin AB, och Örebro Elektriska AB kan nämnas.

Exempel på arkiv och samlingar

Handlingarna från ett flertal riksorganisationer såsom Sveriges Blåbandsförbund, Örebromissionen, Helgelseförbundet, Gideoniterna, Vita Bandet, Caravan Club of Sweden, Convenience Stores Sweden och Svenska tyngdlyftningsförbundet förvaras också på ArkivCentrum.

En stor samling med över 2 300 intervjuer och nedskrivna minnen finns också.

Bland företagsarkiven är det mesta av intresse, men bruksarkiven bör framhållas. Laxå bruks arkiv är värdefullt ur lokal-, släkt- och brukshistorisk synpunkt. Det innehåller bl a omfattande uppgifter om torp och gårdar i socknarna kring Laxå. I brukens och gruvbolagens arkiv finns ofta väldokumenterade personupplysningar till glädje för forskare av olika sag. Porla och Loka brunnsarkiv är också värdefulla, sett från social och medicinsk forskningssynpunkt.

Register och sökingångar

Ett datoriserat beståndsregister finns över ArkivCentrums arkiv, liksom ett register över föreningsbildningar i länet från slutet av 1700-talet fram till 2000-talets början (drygt 10 400 poster). Med bistånd från arkivinstitutioner både inom och utom länet publicerade Folkrörelsearkivet 1994 en länsarkivkatalog med uppgifter om mer än 11 500 arkiv. Katalogen har tre sökingångar: en alfabetisk, en systematisk och en topografisk. Katalogen kan beställas från arkivet.

Tryckta inventeringskataloger finns från elva av länets tolv kommuner och från fem av kommundelarna inom Örebro kommun.

Drygt 70 % av företagsarkiven har hittills förtecknats enligt allmänna arkivschemat. Ett beståndsregister med topografiska och systematiska register över arkivbildarna finns, liksom ett dataregister över länets företag (drygt 27.000 poster). Ett dataregister över länsstyrelsens handelsregister för städerna finns också och som omfattar nästan 20.000 poster.