Den viktiga skogen

Sverige har kunnat bli ett rikt land, bland annat på grund av möjligheten till metallproduktion. Vi har haft tillgång till silver, koppar- och järnmalm och kunskap om hur vi kan göra föremål av detta. Detta arbete har skett vid gruvor och bruk.

Allt detta arbete var helt beroende av skogens resurser. I skogen betade djuren. Det behövdes timmer till byggnadsmaterial och bränsle i olika former, som ved och kol. Även energi från vattenkraft behövdes.

Att framställa kol i kolmilor har varit väldigt viktigt i Sveriges historia. Det krävdes enorma mängder kol för att elda i de masugnar där metallprodukter tillverkades. Det är därför det finns så mycket lämningar efter kolmilor i skog och mark.

Det tog lång tid att framställa kol i kolmilor och man var tvungen att övervaka milan hela tiden så att den inte brann upp. För att lättare kunna titta till milorna byggdes kolarkojor i närheten. I kolarkojorna bodde kolarna, de som arbetade med milan, under kolningstiden. Att vara kolare var ofta ett ensamt och farligt arbete som skedde ute i skogen under den mörka hösten. I arkiven finns berättelser från människor som har arbetat som kolare och det har genom århundraden skrivits historier, dikter och sånger om livet i kolarkojan och om skogen runtomkring. Skogen var livsviktig men kunde även upplevas som mystisk och farlig.

Frågor till arkivhandlingarna

Den digitaliserade akivhandlingen: Skogvaktarens allmänna skyldigheter
Den transkriberade arkivhandlingen: Skogvaktarens allmänna skyldigheter

Minnesberättelse från Stig Hedmark
Berättelser om skogsrået från Laxå bruk

Dokumenten är i pdf-format och kan laddas ned för att kunna arbetas med på skärm eller på papper.

Litteraturbankens sida om författaren Dan Andersson