Krigsbarn i Sverige – Grundskolan

För att elever och klasser ska kunna få en samlad bild av Röda Korsets arbete med krigsbarnen i Sverige under perioden 1919-1926 finns dokument och uppgifter som berör hela perioden.

De olika dokumenten presenteras och åtföljs av ett par frågor så att varje elev får möjlighet att studera ett eller ett par dokument. Dokumenten och uppgifterna har utformats så att eleverna i klassen skall komma i kontakt med arkivmaterialet samt få en samlad bild av Röda Korsets krigsbarnsverksamhet. Antalet uppgifter är så många att det skall räcka till en uppgift per elev i en klass.

Arbetet i klassen kan utformas så att dokumenten fördelas mellan klassens elever och att arbetet sedan redovisas med hjälp av till exempel väggtidningar, en klasstidning, muntliga presentationer eller andra presentationsformer som klassen upplever ger en helhetsbild.

Som en sammanfattning kan klassen diskutera muntligt eller skriftligt sina tankar om dokumenten som källor och hur de skall värderas. Eleverna kan också, skriftligt, få reflektera runt hela krigsbarnsverksamheten för att på det sättet samla sina tankar om klassens arbete.

Alla de 35 uppgifterna med tillhörande dokument är sparade som separata pdf-filer och kan laddas ner som en zip-fil här [135 MB]. I zip-filen finns också utdrag ur grundskolans övergripande mål för historieundervisningen relaterade till materialet som berör krigsbarnen.