Föreläsning med Oscar Hellqvist

Måndagen den 19 februari klockan 18:30 är det dags för vårens fjärde föreläsning på ArkivCentrum. Föreläsare denna gång är Oscar Hellqvist som har en fil.kand. med historisk arkeologi som huvudämne från Lunds universitet. Han läser just nu de sista månaderna på masternivå i arkeologi vid Göteborgs universitet där han skriver på sin masteruppsats som berör obesutten agrar bebyggelse i allmänhet och de obesuttnas marker i synnerhet. Föreläsningen kommer beröra de obesuttna i agrar miljö med fokus på backstugor och backstugusittare. Vad kan de historiska källorna säga oss om de obesuttna på landsbygden under tidigmodern tid och vilken potential finns i detta källmaterial ur ett arkeologiskt perspektiv?

Du kan ladda hem affischen som en pdf-fil här.

Kaffe med smörgås för 40 kronor finns till försäljning efter föreläsningen. Och som vanligt är det fri entré och gratis parkering.

Föreläsningen är ett samarrangemang med Föreningen Arkeologi och Historia i Örebro län.